Generalforsamling
Der indkaldes herved til generalforsamling i Ørredklubben Fremad torsdag den 15. november kl. 19:30 i vores klublokale.
Dagsordenen er ifølge vedtægternes § 14, som du kan læse her på hjemmesiden under fanen "Om klubben" - "Love og vedtægter."
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 10 dage før mødet.
Vi håber på stor opbakning til generalforsamlingen, hvor vi også gerne hører jeres tanker og ønsker til klubbens fremtidige virke.
Klubben er vært ved kaffe og brød.
Venlig hilsen

Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÆSONAFSLUTNING I HOLTUM.
Sæsonen slutter traditionen tro med en lille komsammen lørdag den 13. oktober kl. 9:00 hvor ØKF giver rundstykker. Medbring selv kaffe og gerne også en fiskeven. Vi fisker til kl. 12:00 hvor grillmesteren serverer lækkerier.
-----------------------------
Vigtigt: Foreninger har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger, men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning (GDPR), og en ny dansk databeskyttelseslov.
Ørredklubben Fremad ønsker selvfølgelig at leve op til lovens krav, og klubbens persondatapolitik kan du læse under nedenstående link
ØKF's persondatapolitik

--------------------------
Åbningsfiskeri - NB! NB! På grund af tilfældige omstændigheder udskydes vort arrangement til lørdag den 5. maj.   
Vi mødes som sædvanligt kl. 9:00 ved "kartoffelkælderen" til rundstykker og egen medbragt kaffe, og fisker efterfølgende til kl. 12:00 hvor grillmesteren står klar med varme pølser. Amerikansk lotteri har vi selvfølgelig også.

Også i 2018:  Mærkningforsøg med nedgængere i Karup Å
For at kunne forvalte og udvikle havørredbestanden i Karup Å, har DTU sat et mærkningsforsøg af havørreder i gang. Mærkningsforsøget går ud på, at fange 40 nedgængere, som vil blive udstyret med en akustisk sender. Senderen bliver lagt i fiskens bughule og efter indsættelse af senderen, bliver fisken fedtfinneklippet og derefter genudsat.
Forsøget skal give værdifuld viden om havørredernes adfærd i Limfjorden. Forsøget vil køre over de næste 2 år.
VIGTIGT
Fanger du en fedtfinneklippet havørred her i foråret, er det derfor meget vigtigt, at du genudsætter fisken i live. Er dette ikke muligt, vil DTU meget gerne have senderen retur. Du kan evt. aflevere den til din forenings vandplejemand, som så vil sørge for det videre fornødne.
Hilsen
Karup Å Sammenslutningen

tryk på billedet og se dronefilmen

Vandløbsrestaureringer i Silkeborg kommune 2017 Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune, Natur og Miljø.  - Silkeborg kommune har det seneste års tid afsluttet flere projekter.

Fosfor område ved Hinge Sø
Ved den vestlige del af Hinge sø er der etableret et fosfor vådområde, for at begrænse udledningen af næringssaltet fosfor og dermed få en renere sø. Projektet er det hidtil største fosforområde i Danmark. Det er teoretisk beregnet at der tilbageholdes 563 kg fosfor om året.

De to vandløb Mausing Møllebæk og Haurbæk er genslynget højt i terræn. Ideen er er ved større vandføringer flyder vandet ind over engene. Fosfor i slam og jordpartikler afsættes på engen i stedet for at skylle ud i Hinge Sø. Projektet har samtidig ændret de 2 vandløbsstrækninger fra dybe kanaliserede til slyngede vandløb med grusbanker. Der er et meget stort indhold af okker i området, den hævede vandstand begrænser udvaskningen af okker til vandløbene markant og giver dermed bedre vandkvalitet i vandløbene.

Man kan på  

http://projekter.silkeborgkommune.dk/Vandprojekter/Vaadomraader/Hinge-Alling

se mere om projektet. Nederste på siden er der en dronefilm der viser anlægsarbejdet og det færdige projekt. Herregården i billedet er Vinderslevholm hvor flere sæsoner af den store bagedyst er optaget.

Vandløbsrestaureringer vandplanprojekter

Der er gang i arbejdet med flere vandplanprojekter en oversigt kan ses på
http://projekter.silkeborgkommune.dk/Vandprojekter/Vandloebsrestaurering.
Flere projekter er afsluttet det seneste års tid. I Grundel bæk er der udlagt grusbanker. I Højkol bæk er der skabt fri passage ved en spærring. I Dalby bæk er der skabt fri passage under Hammelvejen. I Haurbæk er der skabt fri passage ved små spærringer. I Mølbæk ved Sørkelvej er den nedre rørlagte del åbnet og genslynget og der er udlagt sten og grus.

Vandløbsrestaureringer fisketegnsmidler

Gjern Fiskeriforening har kontaktet lodsejere, søgt ”fisketegnsmidler” til en række større gydebanker i Gjern å og mindre i tilløbet Dalby bæk og bistået ved udlægningen. Natur og miljø, Silkeborg kommune har dækket udgiften til transport af materialer og hjulpet med ansøgningen. I Dalby bæk foregik udlægningen i samarbejde med elever fra den lokale skole.

Vandløbssti
I samarbejde med lodsejere, Gjern Natur, Gjern Fiskeriforening og Natur og Miljø er der anlagt en trampesti langs Gjern å fra Gjern by og et par km nedstrøms. Man kan starte f.eks. ved Teglværksvej i Gjern by hvor der er parkering og info tavle se eventuelt mere på
http://gjern-natur.dk/gjern%20%C3%A5%20sti.html

-------------------------------------------------------------------------------

Åbent hus på Danmarks Center for Vildlaks og Laksens Hus den 3. december - 
Mødested Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern, kl. 13.00
Læs mere her: [highlight background_color="fcff00" text_color="000000"]Åbent hus link[/highlight]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs referat fra generalforsamlingen her:

GENERALFORSAMLING ØRREDKLUBBEN FREMAD 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hygge efter afslutnings fiskeri i Holtum. Der blev fanget fisk men udsat igen. SÆSONAFSLUTNING I HOLTUM. Sæsonen slutter traditionen tro med en lille komsammen lørdag den 14. oktober kl. 9:00 hvor ØKF giver rundstykker. Medbring selv kaffe og gerne også en fiskeven. Vi fisker til kl. 12:00 hvor grillmesteren serverer lækkerier.

--------------------------------------------------------------------  

Det er nu også muligt at betale med MobilePay til Ørredklubben. - Indbetal til 66398

---------------------------------------------------------------------

BEMÆRK at ØKF i Haller å opstrøms landevejsbroen fremover alene har fiskeretten på sydsiden af åen. Klubben arbejder fortsat på at få nyt vand i Karup å.  - Nedstrøms landevejsbroen og ud til træbroen har vi fortsat begge sider.

Sender til mærkning af nedgængere
Mærkningforsøg med nedgængere i Karup Å
For at kunne forvalte og udvikle havørredbestanden i Karup Å, har DTU sat et mærkningsforsøg af havørreder i gang.
Mærkningsforsøget går ud på, at fange 40 nedgængere, som vil blive udstyret med en akustisk sender. Senderen bliver lagt i fiskens bughule og efter indsættelse af senderen, bliver fisken fedtfinneklippet og derefter genudsat.

Forsøget skal give værdifuld viden om havørredernes adfærd i Limfjorden. Forsøget vil køre over de næste 2 år.

VIGTIGT
Fanger du en fedtfinneklippet havørred her i foråret, er det derfor meget vigtigt, at du genudsætter fisken i live. Er dette ikke muligt, vil DTU meget gerne have senderen retur. Du kan evt. aflevere den til din forenings vandplejemand, som så vil sørge for det videre fornødne.
Hilsen Karup Å Sammenslutningen

Kære medlemmer
ØKF ønsker alle sine trofaste medlemmer et godt nytår!  -  Dagene bliver stille og roligt længere og lysere, og om ikke så lang tid kan vi igen gå en tur med vore fiskestænger langs åerne. I ØKF er vi så heldige at have adgang til noget af Jyllands smukkeste og bedste fiskevand. Det vil vi gerne dele med flere! Derfor, inviter din nabo, dine arbejdskolleger og gode venner til at blive medlemmer. Der er mulighed for et prøvemedlemsskab det første år til stærkt reduceret kontingent. Vi har plads til flere medlemmer – men først skal betalingen naturligvis være på plads. Derfor vil vi bede dig om at indbetale dit ØKF kontingent senest d. 31.01.2017 til Sparekassen Kronjylland konto nr. 6182 904 2222 232.

På generalforsamlingen i november måned blev det besluttet at kontingent for 2017 holdes uændret: Seniorer: kr. 950 - Pensionister: kr. 750 - Juniorer: kr. 50 - Prøvemedlemsskab: kr. 500 -. NYT: Følg os på facebook (Hugget - Ørredklubben Fremad) og bidrag gerne med oplevelser fra vores åer eller andre relevante indlæg for klubbens medlemmer.

AFSLUTNINGSFISKERI - flyttes i år til Holtum å og bliver lørdag den 15. oktober.
Vi mødes som sædvanligt kl. 9:00 ved "kartoffelkælderen" til rundstykker og egen medbragt kaffe, og fisker efterfølgende til kl. 12:00 hvor grillmesteren står klar med varme pølser. Amerikansk lotteri har vi selvfølgelig også.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej gode medfiskere. Fin debut.
Er lige blevet medlem og var for første gang i Funder Å i mandags, og så var aftensmaden reddet. En fin undsluppet Regnbue fra et eller andet dambrug. Den var dog tom i maven, så virkede ikke til at den var begyndt at tage naturlig føde til sig endnu i større stil. Men den havde smidt dambrugs hvalpefedtet, havde en rigtig fin smag og konsistens. Den havde haft godt af lidt tid i den virkelige natur og efter en tur i RundGrillen med lidt elletræ og friske krydderurter, så var den bare superfin. 53 cm og 1.75 kg. Fik den på en lille flydende Rapala under et træ, som vist er mere reglen end undtagelsen i Funder Å og en gammel & god 7 fods stang. Gode hilsner fra Per Kofoed.....Sunds August 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havørred på 6,2 kg og 74 cm.
Tog en tur til Omme søndag eftermiddag 26/6-2016 i det gode vejr. Jeg havde medbragt min nye UL-stang, og fiskede med en orange kondomspinner. Efter et opstrøms kast under noget græs der hang ud over åen, fulgte fisken efter spinneren helt ind til mine fødder, dog uden at hugge. Efter at have lavet et tilsvarende kast igen, huggede fisken brutalt, og en lang fight begyndte, eftersom UL-stangen også gav mig og mine nerver kamp til stregen. Det lykkedes at få fisken caned ind i et lille hul hvor jeg stod, hvorefter jeg tog den i halen og slæbte den op på land. /Kristian Krath