2017: ——————————————————————————————————————————

Hygge efter afslutnings fiskeri i Holtum. Der blev fanget fisk men udsat igen.

 

Du kan nu også betale med MobilePay til ØKF

 

GENERALFORSAMLING ØRREDKLUBBEN FREMAD 2017

2016: ————————————————————————————————————————————————

Generalforsamling 2016:  [button text=”Generalforsamling” type=”link” size=”tiny” rounded=”false” link=”http://www.hugget.dk/wp-content/uploads/GENERALFORSAMLING-ØRREDKLUBBEN-FREMAD-2016.pdf” target=”_parent” color=”orange” ]

———————————–

AFSLUTNINGSFISKERI - flyttes i år til Holtum å og bliver lørdag den 15. oktober. Vi mødes som sædvanligt kl. 9:00 ved "kartoffelkælderen" til rundstykker og egen medbragt kaffe, og fisker efterfølgende til kl. 12:00 hvor grillmesteren står klar med varme pølser. Amerikansk lotteri har vi selvfølgelig også.
AFSLUTNINGSFISKERI
– flyttes i år til Holtum å og bliver lørdag den 15. oktober.
Vi mødes som sædvanligt kl. 9:00 ved “kartoffelkælderen” til rundstykker og egen medbragt kaffe, og fisker efterfølgende til kl. 12:00 hvor grillmesteren står klar med varme pølser. Amerikansk lotteri har vi selvfølgelig også.

 

—————————————–

 

Havørred på 6,2 kg og 74 cm. Tog en tur til Omme søndag eftermiddag 26/6 i det gode vejr. Jeg havde medbragt min nye UL-stang, og fiskede med en orange kondomspinner. Efter et opstrøms kast under noget græs der hang ud over åen, fulgte fisken efter spinneren helt ind til mine fødder, dog uden at hugge. Efter at have lavet et tilsvarende kast igen, huggede fisken brutalt, og en lang fight begyndte, eftersom UL-stangen også gav mig og mine nerver kamp til stregen. Det lykkedes at få fisken caned ind i et lille hul hvor jeg stod, hvorefter jeg tog den i halen og slæbte den op på land. /Kristian Krath
Havørred på 6,2 kg og 74 cm.
Tog en tur til Omme søndag eftermiddag 26/6 i det gode vejr. Jeg havde medbragt min nye UL-stang, og fiskede med en orange kondomspinner. Efter et opstrøms kast under noget græs der hang ud over åen, fulgte fisken efter spinneren helt ind til mine fødder, dog uden at hugge. Efter at have lavet et tilsvarende kast igen, huggede fisken brutalt, og en lang fight begyndte, eftersom UL-stangen også gav mig og mine nerver kamp til stregen. Det lykkedes at få fisken caned ind i et lille hul hvor jeg stod, hvorefter jeg tog den i halen og slæbte den op på land. /Kristian Krath

2015 ————————————————————————————————————————————————–

Links til referat 2015:

GENERALFORSAMLING ØRREDKLUBBEN FREMAD 2015

———————————————————————–

generalforsamling 2015Afslutningsfiskeri 2015Fangst i maj 2015

2014: ——————————————————————————————————————————-

Links til:

2014 Generalforsamlings referat

Haller å indvielse

el fiskeri 2014

  Henvisning

Elfiskeri-ved-Langebro

Laksekvote

Nye_fiskeregler_Skjern_aa

Fiskeundersøgelse-Funder-å

2013: —————————————————————————————————————————–

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 14. NOVEMBER 2013

Dagsorden ifølge vedtægter og annonceret på hjemmeside:

1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning for det forløbne år.
3.  Evt. andre beretninger.
4.  Regnskab.
5.  Indkomne forslag.
6.  Budget / kontingent.
7.  Valg af formand.
8.  Valg af bestyrelse
9.  Valg af revisor og suppleanter.
10.Eventuelt.
———————————————————————————————————————————————–
Formand Uffe Kirkegaard bød velkommen til de fremmødte og en særlig velkomst til Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks.
1.  Valg af dirigent.
Jørgen Tofte blev valg og oplyste at annoncering af generalforsamlingen var sket rettidig inden den 1. november. Formalia herom er derfor på plads og generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
2.  Formandens beretning.
Året startede med udlægning af sten og grus i Kringlebækken med udløb til Bryrup Langsø for Silkeborg Kommune, for at skaffe kapital til ØKFs slunkne kasse samt forhandling af fiskevandet på plads, hvilket lykkedes.
Alle åer har givet fine fisk efter hvad jeg har hørt. Jeg må dog opfordre alle til at bruge vores fangstrapport til afrapportering – der er kun to fisk rapporteret! Så gerne mere styr på det, til stor fornøjelse for alle os, som ikke har fanget en af de store fisk.
Vores økonomi er i bedring, og vi vil komme ud med et lille overskud. Vi har sparet alle de steder vi kan. Vi mangler medlemmer, men det er ikke bare os, det gør mange foreninger. Jeg mener ikke, at vi skal af med mere vand, da vi måske kan miste noget andet, da nogle af vores lodsejere er ved at være oppe i årene. Bordinglund er gået konkurs og vi vil ikke leje det af en evt. ny køber. Vandet i Holtum på skov & naturstyrelsen har jeg forhandlet på plads i en to års kontrakt. Så vi kan se hvor meget naturcentret bruger vandet. Kontingentet vi jeg foreslå at vi holder i ro i det næste år.
Der er mange, som jeg skal takke for det frivillige arbejde, der bliver gjort for at vi kan få foreningen til at fungere, men vi kan godt bruge nogle flere. Jens Bentzen har brug for hjælp til vores hjemmeside, så vi kan få den til at fungere optimalt. Er der nogen som kender nogen som har forstand på det?
Jeg vi opfordre alle til at forsøge at hverve nye medlemmer, hvis vil skal have mulighed for at overleve, og beholde det vand vi har i dag.  Vi i bestyrelsen har behov for hjælp, det kan være til at tælle gydebanker for Silkeborg kommune, deltage i arbejdet i Karup å og Skjern å el-fiskeri, forhandle fiskevand, renovere gydebanker eller andet. Der elektrofiskes i Karup å lørdag, den 30. november og igen lørdag, den 7. december, med start ved Karup kirke kl. 7:30: I kan tilmelde jer til mig.
Foreningen har haft fiskestart i Holtum å og afslutningsfiskeriet i Karup/Haller å, og der kom 12 personer, som havde en god og hyggelig dag. Der blev ikke fanget de store fisk, men et par af vores medlemmer havde en god havørred på.  Men den ville ikke med op og sprang wobleren og løb med krogen.  Skal vi forsat have start og afslutning, da der ikke er den store tilslutning? Eller skal vi bare forhandle fiskevandet hjem? Eller skal vi prøve at lave en fælles tur f.eks. til Omme å. Jeg synes vi skal diskutere det.
Foreningen deltager også i Skjern å og Karup å sammenslutningernes møder og bestyrelser. Det betyder, at vi har medindflydelse på hvad der sker, og er med til at forbedre vandmiljøet i vores vandløb, udlægning af gydegrus og udsætninger, som der stadig er behov for i de fleste åer. Jeg håber at det vandmiljø, som der er blevet lovgivet om for længe siden, vil være med til at højne miljøet i vore vandløb i fremtiden. Jeg forventer ikke der sker ændringer fra DCU ang. Fredningstider og fangstmetoder i Skjern å i år. Og så kan jeg oplyse at der er åbnet for opgang til Holtum, og man er i gang i Omme å.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen, sponsorer og andre som har og hjælper til med det arbejde som bliver udført.

Beretningen blev herefter givet til debat.
Jørgen Bækgaard synes at vi skal fastholde både åbnings- og afslutningsfiskeri arrangementerne. Han synes det er et par rigtig hyggelige dage, og en god markering af klubben.
Jørgen var meget imponeret over det seneste arrangement i Karup og deltagelsen. Han synes at ”tag en ven med” er en rigtig god ide.
Der var almindelig opbakning til af disse arrangementer skulle fortsætte.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

3.  Evt. andre beretninger.
Ingen.

4.  Regnskab
Jens Bentzen gennemgik det udleverede regnskab, som for en gangs skyld udviste en mindre overskud.  Regnskabet blev godkendt.  (se bilag )

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6.  Budget og kontingent.
Det udleverede budget tager udgangspunkt i det afsluttede regnskab.  Indtægter og udgifter forventes på samme niveau, og bestyrelse foreslår uændrede kontingenter.
Budget og kontingent blev godkendt.

7.  Valg af formand.
Uffe Kirkegaard blev genvalgt.

8.  Valg af bestyrelse
På valg var Niels Erik Thomsen og Torben Krath, som begge blev genvalgt.
Bestyrelsen består herudover af Søren Erik Ballegaard, Victor Linderoth og Jacob Thomsen.
Som suppleanter til bestyrelsen blev Søren Sørensen og Jens Bentzen genvalgt.

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ny revisor blev Finn Offersen og suppleant Jürgen Schiffer.

10. Eventuelt
Fra et medlem var der indvending imod at lejeaftalen på Bordinglund stykket af Funder Å ikke søges forlænget, da det er et ”nærvand” og et dejligt natur område.
Uffe forklarede problematikken om den store okkerforurening og den manglende kalkning. Og da der ikke er udsigt til nogen bedring af vandkvaliteten har bestyrelsen besluttet ikke at søge lejeaftalen forlænget.
Der var ikke andre bemærkninger og dirigenten erklærede generalforsamlingen afsluttet.
………………….
Efter general forsamlingen var der foredrag af Søren Larsen, Dansk Center for Vildlaks.

SL orienterede om status på Skjern Å laksen, som er blevet en succes historie. Så stor at det er rygtedes i udlandet, med mange tilrejsende lystfiskere.  Fra 2000 har der været en eksplosiv stigning i laksefangsterne. Kurven er dog knækket i 2012.
SL oplyste at især skarven har været hård ved fiskebestanden, idet den tager op til 55 % af alle smolt. Specielt isvintrene i 2010 og 2011 har været hårde, idet skarven er trukket ind fra kysterne.
Herudover viser at 25 % af alle laks har bid fra sæler.
Havørredbestanden i Skjern å systemet er ”sølle”.  Ringkøbing fjor er problemet. Her fanges et stort antal ulovligt i ”helt”-garn ved udløbet.  Laks og ørreder er totalfredet i fjorden.
Spærringer i å-systemet er i fortsat stor nedgang. Laksen er selvproducerende op til 50 – 75 %.
Norske burlaks er ved at være et meget stort problem, da de spreder havlus på smolten.  Tilsyneladende er der ikke politisk interesse i at gøre noget ved problemet i Norge.
SL gennemgik herefter en række konkrete spærringer, som enten var nedlagt eller snart bliver nedlagt.
Tak til Søren Larsen for et spændende indlæg.

———————————————————————————————————————————————-

 

artikel

a_springday