Nyt fra bestyrelsen, februar 2023

Fritagelse for Skjern å kontingent

Der har været en del forvirring omkring ‘Skjern å kontingentet’ om hvorvidt vi som medlemmer af ØKF skulle indløse dette ekstra ‘kontingent’ når vores fiskevande lå langt oppe i Skjern å systemet og vi kun fisker ørred og stalling. Skjern å kontingentet blev oprindelig indført for at ophjælpe laksebestanden i Skjern å systemet.

Bestyrelsen har været i god dialog med Skjern å Sammenslutningen omkring dette spørgsmål. SÅS har netop meddelt at ØKFs medlemmer er fritaget for at indløse ‘Skjern å kontingent’ når fiskeriet foregår på vores stykker af Skjern å, Holtum å, Vorgod å samt Omme å. 

Bestyrelsen har dog den klare opfattelse, at formålet overordnet set er godt med *Skjern å kontingent’ hvorfor vi anbefaler at støtte det gode arbejde ved at indløse Skjern å kontingent på frivillig basis. Skjern å kontingentet for 2023 kan købes via SÅSs hjemmeside: https://skjernaasam.dk/product/laksekontigent/.

Afskaffelse af dagkort

Naturstyrelsen havde gennem en periode pålagt ØKF at sælge dagkort til det stykke af Holtum å hvor vi havde fiskeretten ved Harrild Hede. Denne mulighed for dagkort udvidede vi lidt til også at kunne gælde vores andre fiskevande.

Vi har ikke længere mulighed for at genleje Harrild Hede stykket da Naturstyrelsen ønsker at omdanne området til Naturnationalpark og dermed forsvinder også det dagkort salg som var ved Holtum å.

Da salget generelt af dagkort var lille, har bestyrelsen besluttet at stoppe salg af dagkort fra i år. Det vil derfor heller ikke være muligt at købe dagkort til andre af ØKF’s stykker af fiskevand.

Til gengæld har vi indført muligheden for, at medlemmer kan tage en gæst med til alle vores stykker mod at indløse et Gæstekort som koster kr. 100,- pr. dag. Gæstekort kan kun købes af medlemmer og gæster skal være i følge med medlemmet under fiskeri.

Endelig er der jo mulighed for at blive “Prøve medlem” det første år til reduceret kontingent, en god mulighed og idé hvis fiskeriet skal foregår over flere dage eller en uge i sommerferien.

Obligatorisk fangstindberetning

Gennem nogle år har vi haft indberetninger gennem Fangstjournalen, men seneste statistik viser at ingen af vores medlemmer har benyttet sig af Fangstjournalen som app. Årsagerne kan være flere, måske alderen hos mange medlemmer gør det besværligt at finde rundt i app’en, eller app’en i sig selv er tidskrævende at bruge.

Det er meget vigtig at vi som forening også har og kan tilbyde attraktivt fiskevand og derfor har vi brug for at vide om fiskevandene bliver brugt og om der fanges fisk. Vi skal have flere til at indberette om brugen af vores fiskevande og i et forsøg på dette, har bestyrelsen besluttet at stoppe brugen af Fangstjournalen og i stedet indføre en mere simpel indberetning. Til gengæld bliver indberetningen obligatorisk for alle medlemmer, også de ture som ikke gav fisk.

Det er også vigtig at fortælle, at indberetningerne ikke bliver offentliggjort og tjener kun til statistiske formål intern i bestyrelsen. 
Hvis du gerne vil vise din fangst eller fortælle om din fisketur, kan du også skrive til Finn Sommer (webmaster) som så sørger for at historien kommer frem under “Fortællinger fra åen“. Men husk stadig at indberette din fangst/fisketur særskilt på via fangstrapporten.

Fremover skal alle ture, både med fangst og uden fisk indberettes via formularen Indberet fisketur.

Alle som indberetter er automatisk med i lodtrækningen om fine årspræmier.
Så jo flere indberetninger du gør, jo flere chancer har du i lodtrækningen.

Fiskeriopsyn

Ovenstående ændringer omkring vores fiskeri og fiskevande gør det også nødvendigt at der er en vis kontrol og opsyn med fiskeriet. Derfor har klubben i skrivende stund to ansøgninger inde hos Fiskeristyrelsen om godkendelse af to af klubbens medlemmer som fiskeriopsynsmænd.
Dette er en længerevarende proces med prøver og godkendelser, så mere om dette senere.

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).