Regler for fiskeri

For du kan fiske i Ørredklubbens fiskevande er der nogle love og regler som skal overholdes. Medlemmerne er forpligtet til at overholde fiskerilovgivningen og foreningens vedtægter, samt de i kraft heraf udarbejdede ordensregler.

Gældende for Skjern Å, Holtum Å, Vorgod Å samt Omme Å

Skjern Å-systemet er opdelt i zoner som populært kaldes A-vand og B-vand.
For Ørredklubbens fiskevande gælder det at Skjern Å, Holtum Å samt Vorgod Å er A-vand mens Omme å er B-vand.
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem.

Der må højest være én krog på line/agn. Krogen må være enten en enkeltkrog, en dobbeltkrog eller en trekrog, som skal være uden modhager eller med helt nedklemte modhager.

Afstanden mellem krogspids og krogskaft må højst være 10 mm. på enkeltkroge og højst 7 mm. på dobbeltkroge og trekroge.

Ved fiskeri med naturlig agn (orm) må der kun anvendes en Cirkelkrog uden modhage eller med helt nedklemte modhager hvor afstanden mellem krogspids til krogskaft højst må være 6 mm.

Fiskeri med rogn eller rejer er forbudt i hele Skjern Å-systemet i følge bekendtgørelsen.
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem.

Skjern Å Kontingent

Da alt vores fiskevand i Skjern å systemet (Skjern å, Holtum å, Vorgod å og Omme å) er beliggende opstrøms for Rind Å´s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk systemet er vi som forening fritaget for at skulle indløse Skjern å kontingent.
Skjern Å Sammenslutning (skjernaasam.dk).

Hvis du derimod fisker målrettet efter laks i f.eks. Vorgod Å eller Skjern Å, SKAL du indløse Skjern Å Kontingent før du fisker. Her gælder fritagelsen ikke.
Krav om indløsning af Skjern Å Kontingent.

Genudsætning af laks og havørred

Skjern å sammenslutningen har med virkning fra den kommende sæson 2023, indført i deres regelsæt at laks og havørred der skal genudsættes ikke må løftes op af vandet, men skal forblive under vand ved afkrogning og evt. fotografering.

Rent praktisk vil det betyde, at i de tilfælde hvor en havørred bliver fanget under fiskeri efter bækørreder, skal man afkroge havørreden i vandet uden at denne på noget tidspunkt kommer over vandoverfladen.
Hold laksen i vandet.

Mindstemål og fredningstider

For Skjern Å, Holtum Å samt Vorgod Å gælder at fiskeri kun må finde sted i perioden 16. april til 15. oktober (begge dage inkl.).
For Omme Å gælder at fiskeri kun må finde sted i perioden 1. marts til 31. oktober (begge dage inkl.)
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem.

Mindstemål for fisk

For hele Skjern Å-systemet gælder følgende mindstemål på fisk.

Laks: 40 cm.
Havørred: 40 cm. (fredet indtil 1. marts 2025)
Bækørred: 30 cm.
Stalling: 33 cm. (fredet indtil 15. maj 2026)
Gedde: 60 cm.
Ål: 45 cm.
Gældende for Funder Å og Lemming Å

Funder Å
Fiskeri er tilladt fra 1. marts til 15. november (begge dage inkl.).

Der må fiskes valgfri kroge og agn, som den til enhver tid gældende fiskerilov tillader ved almindeligt rekreativt lystfiskeri.

Søørred: 40 cm.
Bækørred: 30 cm.
Regnbueørred: Intet mindstemål
Gedde: 60 cm.
Ål: 45 cm.

Lemming Å
Fiskeri er tilladt i perioden 1. marts til 15. november (begge dage inkl.).

I Lemming Å er kun Catch & Release fiskeri tilladt. Det vil sige at alle fangede fisk nænsomt skal genudsættes og fiskeriet skal foregå med modhageløse kroge eller kroge med helt nedklemte modhager.
Ved fiskeri med orm skal modhageløse cirkelkroge anvendes.

Anbefalinger ved Catch & Release og genudsætning af fisk

Vi ser gerne at følgende anbefalinger fra DTU Aqua overholdes ved vores fiskevande.

 • Vælg en fisketeknik, som forebygger dybe krogninger og muliggør afkrogning under vand.
 • Minimér fight-tiden.
 • Håndland fisken eller brug gumminet.
 • Undgå unødig berøring af fisken, og beskyt fiskens slimlag.
 • Brug krogløser.
 • Håndter, mål, vej og fotografer så vidt muligt fisken i/under vand.
 • Understøt fiskens bug, hvis det er nødvendigt at løfte den fri af vandet.

Fiskepleje.dk – genudsætning af fisk

Etiske regler ved fiskevandene

Det er vigtigt at vi som lystfiskere og brugere af naturen overholder nogle skrevne og uskrevne regler når vi færdes ude ved fiskevandet. Kun på den måde kan vi bevare det gode fiskeri, en bæredygtig bestand af fisk og det gode kammeratskab til hinanden og vores lodsejere.

 • Sæt dig godt ind i mindstemål og fredningstider. Disse kan variere fra vandløb til vandløb, selv indenfor samme vandløbs system som Skjern Å.
 • Fisk kun hvor du har lov til at fiske og vær opmærksom på skiltningen ved fiskevandene.
 • Parkere hensynsfuldt på klubbens anviste parkeringspladser og holde aldrig i vejen for lodsejers maskiner eller for andre. Er parkeringspladsen optaget når du ankommer, så find et andet sted og fiske eller hold et sted hvor du ikke generer andre men hold aldrig på privat jord som du ikke har tilladelse til.
 • Gå ikke tværs over lodsejers marker men følg en sti langs hegn eller hvor en sti er markeret til færdsel. Træd ikke afgrøder med og undlad at beskadige hegn, led og låger. Generer aldrig husdyr på marken men gå respektfuld og stille forbi dem. 
Sanktioner ved overtrædelse

Ved overtrædelse af ovenstående regler og love kan du blive pålagt sanktioner og bødestraf.

Fiskeri uden gyldig statsfisketegn (hvis du er mellem 18 og 67 år) udløser en afgift på kr. 856,00 (4x almindelig pris for fisketegnet).
Fiskeriloven §54

Aflivning af fisk under mindstemålet, fisk der er fredet eller fiskeri i fredningstiden sanktioners med bødestraf.
Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand.

Overtrædes af bekendtgørelsen for Skjern Å-systemet udløser en bøde på kr. 2.500,00 pr. forseelse og medføre udelukkelse for fiskeri i hele Skjern Å-systemet i op til 2 år. I gentagende tilfælde eksklusion.

Overtrædelse af bekendtgørelsen giver bøde på kr. 2.500,00 pr. forseelse.

Hjemtagelse af laks uden for gældende kvote, medfører udelukkelse for fiskeri resten af fiskesæsonen samt det følgende år, samt anmeldelse til Fiskeristyrelsen. Bevidst snyd kan medfører skærpede sanktioner. I gentagelses tilfælde vil udelukkelsen blive udvidet til minimum 5 år.

Hjemtagelse af havørred, medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet.

Fiskeri med modhager på fiskekroge medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet 1 år fra overtrædelsesdato samt anmeldelse til Fiskeristyrelsen.

Overtrædelse af øvrige regler, fastsat af Ørredklubben Fremad, kan sanktioneres med karantæne i op til 2 år og i grove tilfælde eksklusion af klubben.
Vedtægter for Ørredklubben Fremad §5 og §6.

Fiskerikontrol

Ørredklubben har to uddannet og godkendte fiskeriopsynsmænd som varetager officiel fiskerikontrol ved klubbens fiskevand.
Disse kan altid kontaktes ved tvivls spørgsmål eller vejledning til fiskeriet.
Bestyrelse og ansvarsområder.

Generelle fredningstider og mindstemål

Havørred og stalling er totalfredet i hele Skjern å systemet, dvs. Skjern å, Vorgod å, Omme å og Holtum å.
Bemærk at der er forskellige fredningstider angående bækørred i Skjern Å systemet.

Fredningstider
Skjern Å Systemet  
Laks 16.10 – 15.04
Havørred Total fredet
Bækørred i Holtum Å, Vorgod Å og Skjern Å 16.10 – 15.04
Bækørred i Omme Å 01.11 – 28/29.02
Bækørred i Lemming Å Kun Catch & Release
Stalling Total fredet
Gedde 15.03 – 30.04
Funder Å  
Bækørred 16.11 – 28/29.02
Søørred 16.11 – 28/29.02
Gedde 15.03 – 30.04
Lemming Å  
Bækørred 16.11 – 28/29.02
Mindstemål
Laks 40 cm.
Havørred 40 cm. (fredet indtil 1. marts 2025)
Søørred 40 cm.
Bækørred 30 cm.
Regnbueørred Intet mindstemål
Stalling 33 cm. (fredet indtil 15. maj 2026)
Gedde 60 cm.
Ål 45 cm.

Regler for fiskeri på lodsejerkort, læs mere her: Lodsejerkort.