Vedtægter for Ørredklubben Fremad, Silkeborg

Stiftende generalforsamling d. 21/1-1954

§.1.
Foreningens navn er Ørredklubben “Fremad”.
Dens hjemsted er Silkeborg.

§.2.
Foreningens mål er at pleje og ophjælpe fiskeriet i foreningens vande gennem udsætninger, forureningsbekæmpelse og andre naturbevarende aktiviteter. Samarbejde med andre foreninger/organisationer til gavn for sportsfiskeriet, og gennem oplysende virksomhed at udbreder forståelsen af almindelig sportsfiskerkultur og – færdigheder.

§.3.
Foreningen skal, så vidt midlerne hertil haves, leje alt fiskevand, som det skønnes formålstjenligt at have fiskeretten til.

§.4.
Ansøgning om optagelse indgives skriftligt til bestyrelsen, der afgør om vedkommende kan optages som medlem.

§.5.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde fiskerilovgivningen og foreningens vedtægter, samt de i kraft heraf udarbejdede ordensregler. Regres vil blive foretaget overfor medlemmer og gæster, såfremt vedtægter og ordensregler overtrædes.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§.6.
Bestyrelsen kan idømme medlemmer, der overtræder klubbens love eller ordensreglement, eller på anden måde skader klubbens interesser eller omdømme, karantæne i op til 2 år. I grove tilfælde ekskluderes medlemmer (for livstid). Karantæne over et år og eksklusion kan dog indbringes for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

§.7.
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling. Dette kontingent skal være indbetalt til kassereren inden d. 1. februar. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent på denne dato, slettes vedkommende automatisk som medlem. Medlemmer, som slettes på grund af restance, kan ikke genoptages i klubben uden forudgående accept fra generalforsamlingen.
I følge med medlemmet fisker ægtefælle samt medlemmets hjemmeboende børn under 15 år på dettes kort, men medlemmet skal være til stede under hele fiskeriet. Klubmærker, som udleveres til medlemmerne, er klubbens ejendom, og skal ved udmeldelse, sletning eller eksklusion straks tilbagesendes til klubbens kasserer.

§.8.
Klubbens regnskabsår går fra den 1. oktober til den 30. september næstfølgende år. Kassereren forestår regnskabet og skal inden den 25. oktober tilstille revisorerne regnskabet over indtægter og udgifter samt forslag til budget for det kommende regnskabsår. Revisorerne skal gennemgå regnskabet og tilstille det til formanden inden d. 5. november ledsaget af revisionsbemærkninger. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forbindelse med oprettelse af check-, giro- eller anden konto. Foreningen kan ikke optage lån.

§.9.
Den øverste besluttende myndighed i alle foreningens anliggender tilkommer generalforsamlingen. Under ansvar overfor generalforsamlingen ledes foreningens virksomhed af en bestyrelse.

§.10.
Bestyrelsen består af formand og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen vælger formand hvert år.
De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der hvert lige årstal afgår 2 medlemmer og hvert ulige årstal afgår 3. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Disse vælges for 1 år. Generalforsamlingen udpeger dernæst en revisor og en revisor suppleant.. Disse vælges for 2 år.
Bestyrelsen udpeger en leder af vandplejeudvalget.

§.11.
Bestyrelsen er bemyndiget til at forfølge foreningens formål, og den har fuld rådighed over foreningens aktiver i dens arbejde.

§.12.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde ordensregler og kan ændre disse uden varsel.
Sådanne ændringer skal dog hurtigst muligt bringes til medlemmernes kendskab. Ethvert medlem kan dog indbringe sådanne ændringer til generalforsamlingens endelige afgørelse.

§.13.
Bestyrelsen er forpligtet til at påtale enhver overtrædelse af fiskerilovgivningen, foreningens love og ordensregler.

§.14.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden d. 1. december. Indvarsling sker på foreningens hjemmeside eller ved at udsende meddelelser med mindst 14 dages varsel. Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afgørelse.
Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Evt. andre beretninger.
  4. Regnskabet.
  5. Indkomne forslag.
  6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.

§.15.
Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog med undtagelse af lovændringer, til hvis vedtagelse der fordres to tredjedele af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Ingen generalforsamling kan dog tage gyldig beslutning om lovændring, uden at der er mindst 20 medlemmer tilstede. Når generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny generalforsamling efter 14 dages varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

§.16.
Skulle foreningen blive opløst, bliver dens formue at anvende af Danmarks Sportsfiskerforbund til vandplejeprojekter. Beslutning om foreningens opløsning sker efter samme regler som vedtagelse af lovændringer.

§.17.
Udmeldelse af klubben skal være skriftlig og inden d. 1. januar.

Silkeborg d. 3. September. 2008.
Bestyrelsen

Fællesregler for lystfiskeri i Danmark styres af Fiskeristyrelsen.
Der kan du læse regler for mindstemål, fredningstider og lystfiskertegn og meget andet.